qww

Đường dây quốc tế

Về nhng hàng ln đi theo đưng bưng không và đưng bin.
Khai báo hi quan, thông quan hàng hóa xut nhp khu 2 chiu Vit – Trung.
Nhn các mt hàng s lưng lơn và hàng to trc tip ti các đim khu vc Trung Quc vn chuyn sang Viêt Nam như sau :

Qung Châu-VN     Đông Qun-VN 
Thm Khuyến-VN   Phúc kiến-VN 
Hàng Châu-VN       I U-VN
Nam Ninh-VN         Quế Lâm-VN
Lu Châu-VN         Đông Hưng-VN
Trung Sơn-VN        Triu Châu -VN 
Tuyn Châu-VN     Tô Châu-VN
Thưng Châu-VN   Triết Giang-VN

Đi ngũ nhân viên tinh thông song ng Vit – Trung, phc v tn tình chu đáo, vi phương châm cùng hp tác và phát trin bn vững!
 

Co lại
  • 0086-18677032928